Archive for the ‘edukacja’ Category

Czytamy lekturę czy oglądamy film?

Lektury szkolne to zakres, który zawsze nastręczał polonistom wielu zmartwień. W dobie rozwoju technologii uczniowie najczęściej sięgają do łatwiejszych sposobów poznania losów danych bohaterów. W Internecie można znaleźć różnorodne filmy oparte na wybranych lekturach szkolnych. Czytanie zatem stało się niemodne oraz nielubiane przez uczniów. Zajmuje dużo czasu i trzeba nie raz powtarzać przeczytany fragment, żeby dokładnie zrozumieć całość zdarzenia. Gdy nie znajdziemy wizualnego odpowiednika danej lektury, zaczynamy poszukiwać jej streszczenia. Przedstawi nam to w skrócie wszystkie ważne informacje o losach bohaterów, co pozwoli po części brać udział w zajęciach na temat wybranej literatury. Dla pedagogów taki stan rzeczy nie jest wesoły. Dzieci i młodzież wykazują coraz większe problemy z wysławianiem się i formułowaniem myśli. Dodatkowo nie znają zasad ortografii oraz interpunkcji i ich wypracowania są słabe, a opinie mało rozbudowane. To właśnie te elementy kształtuje czytanie literatury. W żaden inny sposób nie jesteśmy w stanie wpłynąć na rozwój naszych uczniów w tym zakresie. Stąd też pozostaje polonistom przekonywać swoich podopiecznych, żeby jednak zdecydowali się do oryginalnych wersji danej lektury, zamiast korzystać z nowości technologicznych, jakie niesie cywilizacja.

Jak zainteresować dzieci tematem lekcji?

Zainteresowanie dzieci tematem zajęć jest głównym problemem każdego nauczyciela. Pragnie on, aby wykazana przez niego praca i zaangażowanie odbiły się pozytywnie w wiedzy i umiejętnościach uczniów. Tylko takie zjawisko potwierdza, że zabiegi pedagoga nie poszły na marne. Podstawowym zagadnieniem pracy pedagoga jest zatem zachęcenie uczniów do aktywnego uczestnictwa w danym przedmiocie i lekcji. Formą zachęcenia może być włączenie ich w tok zajęciowy. Wykonywanie przez dzieci różnorodnych prac samodzielnie wzmacnia efekty edukacyjne pracy nauczyciela. Trzeba zatem poświęcać jak najwięcej czasu na zadania praktyczne wykonywane podczas zajęć. Szczególnie ważne jest to w odniesieniu do klas najmłodszych. Wykonanie ilustracji do czytanki, czy poukładanie klocków w odpowiednich grupach sprawi, że dzieci lepiej zrozumieją podaną im wiedze merytoryczną oraz zapamiętają ją na dłuższy czas. W zależności od tematyki prowadzonych zajęć lekcyjnych można także zastosować prezentacje teatralne, czy obrazowe. Dzieci chętnie wezmą w nich udział. Modną formą pracy z dziećmi są również różnego rodzaju zajęcia terenowe. Można na nich wprowadzać nowy materiał tematyczny, ale też utrwalać stary, poznany już zakres. Trzeba zatem zapewniać dziecku możliwość indywidualnej oceny sytuacji, zagadnienia, gdyż tylko to poprawi jego efektywność szkolną.

Media w edukacji szkolnej

Tradycyjny system edukacyjny, promowany w okresie kształcenia Sokratesa, czy innych uczonych, jest stosunkowo nudny dla przeciętnego ucznia. Prowadzi to do sytuacji, w której nie może skupić on uwagi na problematyce lekcji i niejednokrotnie przeszkadza w jej prowadzeniu nieodpowiednim zachowaniem. Monotonne zajęcia nie wnoszą zatem nic w rozwój uczniów, gdyż nie prowadzą do rozwoju ich wiedzy oraz ciekawości. Obecna technologia umożliwia urozmaicenie zajęć odmiennymi elementami nowoczesności. Możemy ku temu wykorzystać zwykły telewizor. Filmy i nagrania opisujące wizualnie dany problem naukowy stanowią podstawową formę uatrakcyjnienia zajęć. Uczniowie mogą w praktyce zobaczyć oraz ocenić jak działa dana substancja, czy dany proces fizyczny. Ponadto programy edukacyjne pozwalają poznać różnorodne zagadnienia około przedmiotowe tak, żeby rozbudzić ciekawość uczniów i zachęcić ich do samodzielnego studiowania. W pracy nauczyciela często spotykamy zastosowanie dla programów komputerowych. Ciekawe zestawienie nauczania i rozrywki przyciąga uczniów i daje im możliwość rozwijania konkretnych umiejętności. Programy komputerowe możemy wykorzystać w kształceniu podstaw ortografii, czy matematyki. Szerokie zastosowanie mają one również w nauce języków. Programy komputerowe uczą słówek poprzez różnorodne zabawy, ale też mogą być wykorzystywane jako testy sprawdzające wiedzę z danego zakresu gramatycznego.

Praca z młodzieżą wyzwaniem czy przekleństwem?

Praca z dziećmi i młodzieżą jest sztuką trudną i wymagającą wielkiego poświęcenia. Wie to każdy doświadczony nauczyciel i przekonuje się każdy pedagog rozpoczynający karierę na tym polu. Dzieci i młodzież cechuje wysoka różnorodność. W jednej klasie mamy zatem całą gamę odmiennych osobowości oraz odmiennych zainteresowań. Jedni są również lepsi z danych przedmiotów, a inni wymagają większego poświęcenia uwagi. Zachowanie uczniów również cechuje bogata różnorodność. W klasie znajdują się osoby nieśmiałe, które trzeba odpowiednio stymulować do działania, ale także osoby nadpobudliwe mogące przysporzyć wielu kłopotów. Praca nauczyciela polega zatem na zapewnieniu odpowiednich warunków wszystkim uczniom tak, aby zaspokoić ich potrzeby i opanować ich emocje. Osiągnięcie tego celu wiąże się z posiadaniem uwarunkowań przywódczych w swoim charakterze. Wtedy stanowić to będzie wyzwanie, któremu z pewnością uda nam się spotkać. Nauczyciele bez odpowiedniej osobowości nie poradzą sobie w tak trudnych warunkach. Praca okaże się przekleństwem, a sami pedagodzy szybko ulegną wypaleniu zawodowemu. Wybierając zatem zawód nauczyciela należy dokładnie przemyśleć skutki swojej decyzji. Trudno będzie nam potem przekwalifikować się na inny zawód. Warto sprawdzić jak wygląda nauczycielska rzeczywistość rozmawiając z którymkolwiek z pedagogów szkolnych.

Czy nauczyciele mogą liczyć na wzrost zarobków?

Co roku kadra pedagogiczna szkół zastanawia się, czy dostana w końcu wymarzone podwyżki płac. Co rok także, władze obiecują zrobić wszystko, aby tak się stało. Jednak do tej pory nie udało się osiągnąć żadnego porozumienia w tym zakresie. Wynagrodzenie przeciętnego nauczyciela jest niewystarczające do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Oznacza to, że posiadane środki finansowe nie pokrywają potrzeb, jakie wynikają z codziennego życia, a już w ogóle utrzymania rodziny. Nauczyciele muszą zatem szukać innych, dodatkowych źródeł dochodów. Powoduje to frustracje, które niejednokrotnie przenoszone są na łono szkoły i uczniów. Władze nie robią też nic, aby taką sytuacje zmienić. Wielokrotne obietnice oraz zapewnienia okazały się płonnymi nadziejami. Każdego roku poruszany temat wypłat dla nauczycieli pozostaje bez większego odzewu ze strony odpowiedzialnych przedstawicieli władz państwowych. Stając w obliczu rozpoczynającego się roku szkolnego każdy nauczyciel zastanawia się, czy przyniesie on jakiekolwiek zmiany w tym zakresie. Już dziś wiadomo, że będzie to bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Kryzys gospodarczy na świecie znacznie osłabił możliwości państwa w zakresie jakichkolwiek wydatków. Może okazać się jednak, że nasze władze zaskoczą społeczeństwo i w końcu wyciągną dłoń do potrzebujących pedagogów.

Państwowo czy prywatnie edukować dzieci?

Każdy rynek produktowy podlega ciągłemu rozwojowi. Wszystkie branże dążą do nowoczesności oferując coraz to nowsze modele oraz urządzenia. Sektor edukacyjny także podlega podobnym zjawiskom i procesom. W związku z rozwojem edukacji powstało szereg szkół prywatnych realizujących zadania edukacyjne w stosunku do swoich wychowanków. Szkoły prywatne równią się od państwowych wieloma czynnikami. Przede wszystkim są bardziej komfortowe. Wyremontowane i nowoczesne sale lekcyjne oraz wszelkie inne pomieszczenia szkolne przyciągają uwagę rodziców pragnących zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki pracy i rozwoju. Wykwalifikowana oraz zadowolona kadra pedagogiczna o wiele bardziej angażuje się z procesy kształcenia nieletnich. Mała ilość uczniów poszczególnych klas pozwala na dopasowanie lekcji do możliwości każdego ucznia. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych dodatkowo podnosi atrakcyjność zajęć oraz bardziej pociąga uczniów. Te wszystkie elementy wiążą się z jedną podstawową kwestią. Prywatna edukacja dzieci kosztuje. Ceny za każdy semestr nauki nie należą do najniższych. Decydując się zatem na wybór prywatnej szkoły musimy liczyć się z tym, że pociągnie to za sobą koszty finansowe i to znaczne koszty. Nie będziemy jednak nigdy pewni, że nasze dziecko ma najlepsze i najbardziej odpowiednie warunki edukacyjne, jakie byliśmy w stanie mu zapewnić.

Rodzaje szkół na rynku edukacyjnym

W zakresie edukacji dzieci i młodzieży odnajdziemy szereg różnorodnych szkół realizujących dane zagadnienia. Najprostszym i najbardziej popularne są szkoły państwowe. Występują one na każdym szczeblu nauczania. Mamy państwowe przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea. Zamiennie od liceum może skorzystać z oferty edukacyjnej technikum bądź szkół zawodowych. Zarówno technika, jak i szkoły zawodowe przygotowują swoich uczniów do wykonywania konkretnego zawodu, aczkolwiek technika ukierunkowują wychowanków do dalszej edukacji wyższego szczebla, natomiast szkoły zawodowe mają na celu przygotować uczniów do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Oprócz poszczególnych poziomów szkół, mamy także podział na szkoły państwowe oraz prywatne. Jedne od drugich różni fakt, że szkolnictwo publiczne jest darmowe i nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów finansowych, natomiast oferta szkół prywatnych wiąże się ze znacznymi opłatami za cały semestr nauczania. Dodatkowo możemy wybierać spośród szkół ogólnokształcących oraz profilowanych, jak szkoły artystyczne. W zależności od uwarunkowań naszej pociechy oraz jej zdolności wybieramy różnorodne szkoły profilowane. Wymaga to zdania egzaminów wstępnych potwierdzających zdolności naszego dziecka. Musimy zatem wcześniej zdecydować o wyborze szkoły, ani zwlekać z tym na ostatnią chwilę.

Czy szkoła spełnia swoje funkcje?

Edukacja szkolna, jak każde działanie społeczne, ma spełniać określone funkcje. Zostały one ściśle określone przez specjalistów z zakresu nauczania, ale także wynikają z normalnego i codziennego życia. Podstawową funkcją szkoły jest nauczanie przedmiotowe. Uczniowie mają poznać podstawowe zagadnienia wielu dziedzin życia tak, aby w późniejszym czasie mogli samodzielnie dokonywać różnorodnych wyborów oraz operować daną wiedzą w życiu codziennym i obowiązkach. Ponadto, przekazywane informacje tematyczne, mają pomóc każdemu dziecku rozwijać swoją świadomość i wiedzę. Placówki edukacyjne pełnią także funkcje wychowawcze. Oznacza to, że kształtują odpowiednie postawy dzieci względem społeczeństwa. Ma to umożliwić wychowankom samodzielnie funkcjonowanie społeczne w dorosłym życiu. Szkoła także uczy podstawowych wartości oraz przekazuje wiedzę patriotyczną. Oznacza to, że zaznajamia swoich uczniów z historią, kulturą i tradycjami naszego kraju. Rozbudzone uczucia wobec swojego kraju i pochodzenia będą skutkować później prawidłowym nastawieniem do kraju i patriotyzmu. Edukacja szkolna nosi znamiona typowej socjalizacji. Oznacza to, że dzieci, przebywają w gronie rówieśników, ale także podczas relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, uczą się zasad zachowania oraz postaw, jakie towarzyszą rozmaitym kontaktom.

Rola szkoły w socjalizacji dzieci i młodzieży

Edukacja szkoła odgrywa w życiu dzieci i młodzieży ważną rolę. Każde dziecko spędza w niej dużo czasu. W ciągu dwunastu lat edukacji szkolnej uczymy się nie tylko merytorycznych zagadnień z danej tematyki przedmiotowej, ale także poddawani jesteśmy szeregu procesom wychowawczym i socjalizacyjnym. Placówki edukacyjne, w klasyfikacji ośrodków socjalizacyjnych, znajdują się na drugim miejscu po domu rodzinnym. to tam właśnie dzieci i młodzież nabywają wielu społecznie uznawanych postaw, kształtują swój światopogląd oraz poznają wartości moralne. Każda szkoła, poza realizowaniem programu nauczania przedmiotowego musi zatem zapewnić uczniom odpowiednie zaplecze wiedzy socjologicznej. Angażowanie szkoły w różnorodne akcje pomocowe, czy też spotkania z szeregiem przedstawicieli grup społecznych stanowią jeden z punktów realizacji omawianych zadań. Ponadto, sama postawa nauczycieli oraz dyrekcji szkoły daje wychowanką pogląd na temat funkcjonowania społeczeństwa. Szkoła także musi zwracać szczególną uwagę na relacje pomiędzy poszczególnymi rówieśnikami oraz podejmować szybkie i efektywne działania w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Socjalizacyjne zadania szkoły SA zatem bardzo rozbudowane. Jako jeden z najważniejszych ośrodków życia uczniów muszą one przykładać wielu starań, aby rozbudzić w swoich wychowankach odpowiednie nastawienie i zachowanie społeczne.

Dziecko w szkole muzycznej

Coraz bardziej popularne stają się szkoły specjalistyczne oraz artystyczne. Rodzice, oprócz zapewnienia swoim dzieciom, podstawowej edukacji szkolnej, pragną również rozwijać ich umiejętności i zdolności. Jedną ze szkół często branych pod uwagę, przez opiekunów, jest szkoła muzyczna. Te specyficzny rodzaj placówki edukacyjnej zapewnia dziecku szereg przedmiotów obowiązkowych w ramach programu edukacji szkolnej, ale dodatkowo zawierają się w niej przedmioty kształcenia specjalistycznego, czyli przedmioty muzyczne. Tyczy się to teoretycznych podstaw muzyki oraz jej historii, jak również praktycznych zajęć z danego instrumentu. Każdy uczeń powinien zatem dysponować własnym instrumentem do ćwiczeń. Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice poszukują najczęściej konkretnego narzędzia, którym jest instrument muzyczny. Najbardziej popularne są skrzypce oraz fortepian i te produkty możemy odnaleźć w każdym sklepie muzycznym, jak i na każdym rynku wtórnym. Mniej popularne instrumenty wymagają większego zaangażowania. Niestety zakup odpowiedniego instrumentu nie dość, że jest stosunkowo trudny, to jeszcze wiąże się ze sporymi kosztami finansowymi. Tak, czy siak trzeba naszą pociechę wyposażyć we własny instrument, ale także książki z zakresu historii i wiedzy o muzyce i specjalne zeszyty do zapisu nut.