1

2

3

4

5

 

Państwowo czy prywatnie edukować dzieci?

Każdy rynek produktowy podlega ciągłemu rozwojowi. Wszystkie branże dążą do nowoczesności oferując coraz to nowsze modele oraz urządzenia. Sektor edukacyjny także podlega podobnym zjawiskom i procesom. W związku z rozwojem edukacji powstało szereg szkół prywatnych realizujących zadania edukacyjne w stosunku do swoich wychowanków. Szkoły prywatne równią się od państwowych wieloma czynnikami. Przede wszystkim są bardziej komfortowe. Wyremontowane i nowoczesne sale lekcyjne oraz wszelkie inne pomieszczenia szkolne przyciągają uwagę rodziców pragnących zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki pracy i rozwoju. Wykwalifikowana oraz zadowolona kadra pedagogiczna o wiele bardziej angażuje się z procesy kształcenia nieletnich. Mała ilość uczniów poszczególnych klas pozwala na dopasowanie lekcji do możliwości każdego ucznia. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych dodatkowo podnosi atrakcyjność zajęć oraz bardziej pociąga uczniów. Te wszystkie elementy wiążą się z jedną podstawową kwestią. Prywatna edukacja dzieci kosztuje. Ceny za każdy semestr nauki nie należą do najniższych. Decydując się zatem na wybór prywatnej szkoły musimy liczyć się z tym, że pociągnie to za sobą koszty finansowe i to znaczne koszty. Nie będziemy jednak nigdy pewni, że nasze dziecko ma najlepsze i najbardziej odpowiednie warunki edukacyjne, jakie byliśmy w stanie mu zapewnić.

Rodzaje szkół na rynku edukacyjnym

W zakresie edukacji dzieci i młodzieży odnajdziemy szereg różnorodnych szkół realizujących dane zagadnienia. Najprostszym i najbardziej popularne są szkoły państwowe. Występują one na każdym szczeblu nauczania. Mamy państwowe przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea. Zamiennie od liceum może skorzystać z oferty edukacyjnej technikum bądź szkół zawodowych. Zarówno technika, jak i szkoły zawodowe przygotowują swoich uczniów do wykonywania konkretnego zawodu, aczkolwiek technika ukierunkowują wychowanków do dalszej edukacji wyższego szczebla, natomiast szkoły zawodowe mają na celu przygotować uczniów do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Oprócz poszczególnych poziomów szkół, mamy także podział na szkoły państwowe oraz prywatne. Jedne od drugich różni fakt, że szkolnictwo publiczne jest darmowe i nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów finansowych, natomiast oferta szkół prywatnych wiąże się ze znacznymi opłatami za cały semestr nauczania. Dodatkowo możemy wybierać spośród szkół ogólnokształcących oraz profilowanych, jak szkoły artystyczne. W zależności od uwarunkowań naszej pociechy oraz jej zdolności wybieramy różnorodne szkoły profilowane. Wymaga to zdania egzaminów wstępnych potwierdzających zdolności naszego dziecka. Musimy zatem wcześniej zdecydować o wyborze szkoły, ani zwlekać z tym na ostatnią chwilę.

Czy szkoła spełnia swoje funkcje?

Edukacja szkolna, jak każde działanie społeczne, ma spełniać określone funkcje. Zostały one ściśle określone przez specjalistów z zakresu nauczania, ale także wynikają z normalnego i codziennego życia. Podstawową funkcją szkoły jest nauczanie przedmiotowe. Uczniowie mają poznać podstawowe zagadnienia wielu dziedzin życia tak, aby w późniejszym czasie mogli samodzielnie dokonywać różnorodnych wyborów oraz operować daną wiedzą w życiu codziennym i obowiązkach. Ponadto, przekazywane informacje tematyczne, mają pomóc każdemu dziecku rozwijać swoją świadomość i wiedzę. Placówki edukacyjne pełnią także funkcje wychowawcze. Oznacza to, że kształtują odpowiednie postawy dzieci względem społeczeństwa. Ma to umożliwić wychowankom samodzielnie funkcjonowanie społeczne w dorosłym życiu. Szkoła także uczy podstawowych wartości oraz przekazuje wiedzę patriotyczną. Oznacza to, że zaznajamia swoich uczniów z historią, kulturą i tradycjami naszego kraju. Rozbudzone uczucia wobec swojego kraju i pochodzenia będą skutkować później prawidłowym nastawieniem do kraju i patriotyzmu. Edukacja szkolna nosi znamiona typowej socjalizacji. Oznacza to, że dzieci, przebywają w gronie rówieśników, ale także podczas relacji z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, uczą się zasad zachowania oraz postaw, jakie towarzyszą rozmaitym kontaktom.

Rola szkoły w socjalizacji dzieci i młodzieży

Edukacja szkoła odgrywa w życiu dzieci i młodzieży ważną rolę. Każde dziecko spędza w niej dużo czasu. W ciągu dwunastu lat edukacji szkolnej uczymy się nie tylko merytorycznych zagadnień z danej tematyki przedmiotowej, ale także poddawani jesteśmy szeregu procesom wychowawczym i socjalizacyjnym. Placówki edukacyjne, w klasyfikacji ośrodków socjalizacyjnych, znajdują się na drugim miejscu po domu rodzinnym. to tam właśnie dzieci i młodzież nabywają wielu społecznie uznawanych postaw, kształtują swój światopogląd oraz poznają wartości moralne. Każda szkoła, poza realizowaniem programu nauczania przedmiotowego musi zatem zapewnić uczniom odpowiednie zaplecze wiedzy socjologicznej. Angażowanie szkoły w różnorodne akcje pomocowe, czy też spotkania z szeregiem przedstawicieli grup społecznych stanowią jeden z punktów realizacji omawianych zadań. Ponadto, sama postawa nauczycieli oraz dyrekcji szkoły daje wychowanką pogląd na temat funkcjonowania społeczeństwa. Szkoła także musi zwracać szczególną uwagę na relacje pomiędzy poszczególnymi rówieśnikami oraz podejmować szybkie i efektywne działania w razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości. Socjalizacyjne zadania szkoły SA zatem bardzo rozbudowane. Jako jeden z najważniejszych ośrodków życia uczniów muszą one przykładać wielu starań, aby rozbudzić w swoich wychowankach odpowiednie nastawienie i zachowanie społeczne.

Dziecko w szkole muzycznej

Coraz bardziej popularne stają się szkoły specjalistyczne oraz artystyczne. Rodzice, oprócz zapewnienia swoim dzieciom, podstawowej edukacji szkolnej, pragną również rozwijać ich umiejętności i zdolności. Jedną ze szkół często branych pod uwagę, przez opiekunów, jest szkoła muzyczna. Te specyficzny rodzaj placówki edukacyjnej zapewnia dziecku szereg przedmiotów obowiązkowych w ramach programu edukacji szkolnej, ale dodatkowo zawierają się w niej przedmioty kształcenia specjalistycznego, czyli przedmioty muzyczne. Tyczy się to teoretycznych podstaw muzyki oraz jej historii, jak również praktycznych zajęć z danego instrumentu. Każdy uczeń powinien zatem dysponować własnym instrumentem do ćwiczeń. Przed rozpoczęciem roku szkolnego rodzice poszukują najczęściej konkretnego narzędzia, którym jest instrument muzyczny. Najbardziej popularne są skrzypce oraz fortepian i te produkty możemy odnaleźć w każdym sklepie muzycznym, jak i na każdym rynku wtórnym. Mniej popularne instrumenty wymagają większego zaangażowania. Niestety zakup odpowiedniego instrumentu nie dość, że jest stosunkowo trudny, to jeszcze wiąże się ze sporymi kosztami finansowymi. Tak, czy siak trzeba naszą pociechę wyposażyć we własny instrument, ale także książki z zakresu historii i wiedzy o muzyce i specjalne zeszyty do zapisu nut.

Plan lekcji zmorą dyrektorów

Wszyscy dyrektorzy placówek edukacyjnych są odpowiedzialni za stworzenie planu zajęć dla każdej klasy uczniowskiej. W przypadku łączenia szkół jest to o tyle trudniejsze, że obejmuje on większą ilość i klas i nauczycieli. Dopasowanie zatem planu do każdego nauczyciela jest więc niemożliwe. Nieuzgodnienie go z zatrudnionymi pedagogami zaś przyniesie sporo zażaleń z ich strony. Co zatem maja zrobić dyrektorzy, żeby wykonać bojowe zadanie i nie urazić swoich pracowników? Duża część dyrektorów angażuje samych pracowników w przygotowania planu zajęć szkoły. Daje im możliwość dopasowania zajęć tak, aby wszyscy byli zadowoleni i mogli realizować swoje obowiązku rzetelnie. Mogą oni zatem samodzielnie podejmować decyzje dotyczące gospodarowania swoim czasem lekcji. Nie obejdzie się bez ustępstw, ale kompromis w gronie pedagogicznym jest możliwy do osiągnięcia. Mała ilość nauczycieli oraz duża ilość klas sprawiają, że uczniowie nie zawsze muszą mieć lekcje pod rząd. Czasami zdarzają się wolne okienka, które mogą wykorzystać na inne cele edukacyjne lub też skorzystać z oferowanych w stołówce posiłków. Nie stanowi to o złej organizacji szkoły, jak myśli większość rodziców. Jest to wynikiem ograniczonych możliwości placówek edukacyjnych i powinno spotkać się z naszym zrozumieniem, a nie oburzeniem.

Nauczyciele już w pracy

Praca nauczyciela to nie tylko to, co widzimy od początku roku szkolnego. Wszyscy, którzy twierdzą, że nauczyciele mają tyle wakacji, co dzieci są w duży błędzie. Każdy nauczyciel sierpień spędza na pracy. Jest to praca w domu, ale na rzecz nowego roku, ale także praca wykonywana w budynkach szkolnych. Po pierwsze nauczyciele biorą aktywny udział w przygotowaniu planu zajęć. Podczas wielu spotkań sierpniowych starają się wspólnie ustalić harmonogram pracy. Organizują także cały rok życia szkoły z uwzględnieniem poszczególnych imprez, jakie będzie ona realizowała z ich pomocą. Okres sierpniowy to także czas ewentualnych egzaminów poprawkowych z różnych przedmiotów. Pedagodzy muszą zatem przygotować się o do tego tematu, jak również być obecni podczas przeprowadzania egzaminów. Zajmuje to czas domowy związany z opracowaniem zagadnień egzaminacyjnych, ale także czas spędzony w szkole, którego celem jest sprawdzenie wiedzy nieklasyfikowanych uczniów. Na uwagę zasługuje również czas pracy w domu. Każdy nauczyciel musi przygotować szereg konspektów oraz scenariuszy zajęć z poszczególnych zakresów tematycznych. Te dokumenty powinny zostać przekazane dyrektorom szkół przed rozpoczęciem pracy z dziećmi. Sierpień jest więc miesiącem dopełnienia wszelkich formalności w tym zakresie tak, aby w pełni zawitać do swojej klasy pierwszego września.

Czy giełdy podręczników mają sens?

Od dwóch lat dominuje w społeczeństwie pytanie, czy giełdy podręczników są racjonalnym rozwiązaniem. Rozbudowane i ciągłe zmiany edukacyjne oraz reformy powodują, że zmianom muszą ulec także programy, a tym samym i podręczniki szkolne. Dla rodziców oznacza to konieczność zakupu nowych podręczników, gdyż ubiegłoroczne stają się nieaktualne oraz nie zawierają wszystkich zakresów tematycznych. Rzeczywiście tak było. Prawdopodobieństwo jednak kolejnych udoskonaleń przepisów edukacyjnych jest obecnie stosunkowo niskie. Już wystarczająco odmieniono plany nauczania. Istnieje zatem wielka szansa, że giełdy podręczników używanych wrócą do łask i znów cieszyć się będą szerokim zainteresowaniem. W starszych klasach szkolnych można ciągle znaleźć pozycje niezmienione i zakupić je na rynku podręczników używanych. Szczególnie tyczy się to szkół licealnych, gdzie materiał nie ma za bardzo możliwości ulec kolejnym modyfikacjom. Tylko szkoła podstawowa cieszy się największym zainteresowaniem naszych władz.

Gdzie kupić podręczniki szkolne?

Zakup podręczników szkolnych jest stosunkowo ciężkim przeżyciem dla wielu rodziców. Aby zaopatrzyć swoje dzieci we wszystkie wymienione, na liście, książki, trzeba spędzić godziny w kolejkach oczekujących pod księgarniami klientów. Wszyscy bowiem pragną, tak samo, jak my, zakupić wszelkie podręczniki przed rozpoczęciem roku szkolnego. Młodzież już sama dba o stan plecaka i sama dokonuje zakupów, ale małe dziecko nie jest w stanie sprostać temu wyzwaniu. Gdy już dojdziemy do kasy księgarni okazuje się, że ceny książek znacznie przewyższają nasze możliwości finansowe. Najdroższe są podręczniki językowe. One pochłaniają większą część naszych środków. Nie mając możliwości zakupu nowych podręczników możemy skorzystać z oferty podręczników używanych. Takie opcje daje Internet, gdzie możemy wyszukać daną pozycję oraz zakupić ją online lub wziąć udział w licytacji. Na uwagę zasługują także giełdy podręczników. Wszyscy zainteresowani mogą spróbować znaleźć tam szukane książki. Oba rozwiązania są o wiele tańsze od zakupów w księgarniach, ale nie dają pewności, że otrzymamy wszystkie potrzebne dziecku materiały. Warto jest również sprawdzić, czy dane podręczniki zawierają ewentualne zmiany, jakich dokonują wydawcy pod wpływem reform edukacyjnych. Ostatnimi czasy często spotykamy się z sytuacją, że z roku na rok większość podręczników musi zostać ponownie dostosowana do programu nauczania.

Najważniejsze przybory szkolne pierwszoklasisty

Wysyłając naszą pociechę do szkoły musimy zaopatrzyć ją w odpowiednie przybory szkolne. W domu także powinniśmy mieć podstawowe narzędzia, które będą dziecku niezbędne podczas wykonywania różnorodnych zadań edukacyjnych. Podstawowymi elementami edukacyjnymi są, oczywiście, zeszyty. Zakupmy więc odpowiednią ilość zeszytów w kratkę oraz odpowiednią ilość zeszytów w linie, w których nasi uczniowie będą mogli doskonalić umiejętność pisania. Zeszyty wykorzystane zostaną w szkole, ale także w domu do ćwiczeń. Ponadto wszelkie przybory piśmiennicze są jak najbardziej wskazane. Pierwszoklasista nie korzysta z piór kulkowych, ani innych rodzajów piór. Postawmy na najprostsze długopisy różnego koloru, które będą stanowiły wyposażenie piórnika, ale także domowego biurka dziecka. Pamiętajmy, że nie możemy korzystać z czerwonych długopisów. Są one przeznaczone dla nauczyciela, który na czerwono zaznacza wszelkie uwagi oraz poprawia błędy. Przyda nam się również posiadanie kredek oraz farb, a także ołówków służących do wykonywania zadań. Z pewnością znajdziemy je na tym samym regale. Odzież i obuwie sportowe jest nieodzownym elementem edukacji szkolnej w każdym wieku. Zapewnijmy zatem naszemu uczniowi odpowiedni strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego. No i oczywiście coś dla ciała, czyli śniadaniówka. To tam wkładać będziemy wszelkie dobra, jakie nasze dziecko zajadać będzie podczas przerw w nauce.