Problemy wychowawcze

Wielu z rodziców, jeśli nie wszyscy posiadający dzieci, na różnym etapie ich rozwoju doświadcza problemów wychowawczych różnego typu. Poczynając od braku porozumienia z dzieckiem, wagarowaniu, niezaangażowaniu w naukę, poprzez ucieczki z domu, spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających typu narkotyki aż do popełniania przestępstw. Jako rodzice nie powinniśmy się zamykać z naszymi problemami wychowawczymi w czterech ścianach, lecz szukać różnych metod rozwiązania problemu, nie stroniąc przy tym od poszukiwania pomocy w instytucjach do tego powołanych. I tak na przykład wskazany jest stały kontakt z wychowawcami dzieci, pedagogiem szkolnym, nawet w sytuacji, gdy z naszego punktu widzenia nie dzieje się z dzieckiem nic niepokojącego. Czasem po prostu jest tak, że jesteśmy nieświadomi zagrożenia, które już jest u wrót i regularne kontakty z przedstawicielami szkoły, bieżąca wymiana informacji pozwoli na czas zareagować na negatywne czynniki. Jeśli już zaś nastąpiły negatywne fakty i wiemy o tym, oczekujmy wsparcia ze strony właśnie pedagoga szkolnego czy wychowawcy. Przecież mamy wtedy wspólny cel – powrót dziecka na właściwa ścieżkę, zapobieżenie złu. W wielu sytuacjach powinniśmy zasięgać porady i szukać wsparciach w poradniach wychowawczo – psychologicznych, znajdujących się we wszystkich średnich i dużych miastach. Możemy udać się tam sami, naświetlając problem, następnie z dzieckiem. Wielu rodziców o tym nie wie, ale w każdej Komendzie Powiatowe Policji znajduje się zespół specjalistów do spraw nieletnich, zadaniem zaś członków tego zespołu jest pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży, zapobieżeniu sytuacji, by młody człowiek wstąpił na drogę przestępstwa czy popadł w uzależnienie od alkoholu czy narkotyków. Policyjni specjaliści to w zdecydowanej mierze ludzie z odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem, pozwalającym rozwiązywać najtrudniejsze sprawy dotyczące nieletnich. W sytuacji, kiedy uznają oni za konieczne, angażują do współpracy inne instytucje, jak Sąd Rodzinny i Dla Nieletnich czy specjalistów z Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie, pracowników socjalnych czy tez dzielnicowych z terenu zamieszkania danej rodziny. W Komendach policji są tez zespoły specjalistów do spraw zwalczania narkomanii. W sytuacji, kiedy nasza pociecha ociera się o świat narkotyków, również oni mogą służyć nam pomocą, przynajmniej w zakresie rozpoznania zjawiska i podstawowej wiedzy dot. rozpoznania faktu użycia przez dziecko narkotyku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.